MEDCENTRUM s.r.o. Žilina

MEDCENTRUM, s.r.o. je moderné neštátne zdravotnícke zariadenie poliklinického typu, ktoré je etablované na trhu poskytovania zdravotníckych služieb od 1. februára 2006 a patrí do siete zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje klientom v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 7:00 do 15:00 hod.

Poslaním polikliniky je poskytovanie služieb na úseku liečebno – preventívnej starostlivosti, špecifickej zdravotnej starostlivosti, nadštandardnej zdravotnej starostlivosti, činností fyziatricko – rehabilitačného oddelenia a pracovnej zdravotnej služby v Žilinskom kraji a širšom okolí.

Poliklinika ponúka vysoko odbornú starostlivosť pre svojich klientov hradenú zo zdravotného poistenia. Poliklinika je v zmluvnom vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Ambulancie:

 • Prízemie
  • Chirugická ambulancia
  • Ortopedická ambulancia
  • Röntgenologické pracovisko
  • Oddelenie klinickej biochémie
  • Lekáreň

  Suterén

  • Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie
 • 1. poschodie
  • Dermatovenerologická amb. č.1
  • Dermatovenerologická amb. č.2
  • Gynekologická ambulancia
  • Interná a osteologická ambulancia č.1
  • Interná ambulancia č.3
  • Oftalmologická ambulancia
  • ORL ambulancia
  • Všeobecná ambulancia č. 1
  • Všeobecná ambulancia č. 2
  • Všeobecná ambulancia č. 3
 • 2. poschodie
  • Stomatologická ambulancia č.1
  • Stomatologická ambulancia č.2
  • Stomatologická ambulancia č.3
  • Urologická ambulancia
  • Neurologická ambulancia č.1
  • Neurologická ambulancia č.2
  • Ambulancia gastroenterológie a digestívnej endoskopie
  • EEG pracovisko
  • Denzitometria

Pokračovat ve čtení „MEDCENTRUM s.r.o. Žilina“

Krankas s.r.o.

O nás

Sme prvé neštátne zdravotnícke zariadenie poliklinického typu v Žilinskom kraji. Patríme medzi prvé zariadenia tohto druhu v rámci Slovenskej republiky. Na trhu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pôsobíme od roku 2000.

Naším poslaním je poskytovať zdravotnú a preventívnu starostlivosť na špičkovej úrovni prostredníctvom kvalitných zdravotníckych profesionálov, modernej zdravotníckej techniky a progresívnych vyšetrovacích postupov.

Našou víziou je stať sa jedným z najvyhľadávanejších poskytovateľov vysoko kvalitných a profesionálnych služieb v oblasti zdravotnej a preventívnej starostlivosti.

Ponúkame nadštandardné a doplnkové služby s orientáciou na všetky hodnotové zložky prevencie prostredníctvom diagnosticko-preventívnych prehliadok, špecificky orientovaných programov a služieb so zameraním na ochranu a zachovanie zdravia, aktívne vyhľadávanie príčin chorôb, výchovu a vzdelávanie, podporu zdravia, regeneráciu a relaxáciu organizmu.

Podporujeme kontinuálne vzdelávanie a vytvárame podmienky pre osobnostný rozvoj našich zamestnancov. Vytvárame priestor pre tímovú spoluprácu a súdržnosť, požadujeme profesionalitu, flexibilitu a spoľahlivosť.

Poskytujeme komplexnú zdravotnú a preventívnu starostlivosť v rámci všeobecnej ambulantnej starostlivosti a širokého spektra špecializovaných odborných služieb nielen v rámci verejného zdravotného poistenia, ale aj nad jeho rámec.

Portfólio našich služieb dopĺňa špecificky orientovaný komplex preventívnych a ochranných služieb pre zamestnávateľov, ktoré poskytuje tím odborníkov pracovnej zdravotnej služby.

Zariadenia:

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – MUDr. Ali Mehri

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – MUDr. Janka Hudáková

Chirurgická ambulancia – MUDr. František Hrbáň

Interná ambulancia – MUDr. Miroslava Blahušiaková

Oddelenie klinického pracovného lekárstva a toxikológie – MUDr. Pavol Moravčík

Očná ambulancia – MUDr. Nikoleta Javorková PhD.

Psychiatrická ambulancia – MUDr. Anna Škottová

RTG rádiodiagnostika, mamografia, sonografia – MUDr. Andrej Seňkevič

Rehabilitačné pracovisko – Jana Fabiánová

Ušná – nosno – krčná ambulancia – MUDr. Katarína Pavelková

Pokračovat ve čtení „Krankas s.r.o.“

ŽILPO, s.r.o.

Občianske združenie ZDRAVIE Žilpo

Občianske združenie ZDRAVIE Žilpo je zamerané predovšetkým na získavanie finančných prostriedkov na modernizáciu zdravotníckej prístrojovej techniky zabezpečujúcej najmodernejšie liečebné metódy pre zvýšenie kvality a bezpečnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti našim občanom – pacientom.  Za svoju činnosť toto združenie nepoberá žiadne odmeny a všetky vyzbierané finančné prostriedky sú v plnej výške použité na realizáciu plánovaných projektov.

Ciele združenia: je dobrovoľné občianske združenie zamerané na ochranu a podporu zdravia, prevenciu a liečbu ochorení a podporu vzdelávania.

Máme záujem meniť veci okolo seba, máme motiváciu prinášať stále nové možnosti, meniť veci k lepšiemu a zdravie – prevencia, či liečba patrí v našom živote k tomu najcennejšiemu, čo máme. K tomu smerujú našej aktivity.

Lekáreň Žilpo s.r.o.
Vysokoškolákov 31
010 01 ŽILINA
tel.: 041 / 500 81 55
fax: 041 / 500 81 55
e-mail: lekaren.poliklinika@stonline.sk

Lekáreň Žilpo Vám ponúka trvalo nízke ceny, individuálny prístup, služby ako meranie tlaku a tuku zdarma, servis pitného režimu, zaujímavé zľavy, cenové akcie a zľavové kupóny. Veľkou výhodou Lekárne Žilpo je rýchly a efektívny výdaj liekov, ktorý zabezpečuje výdajný automat – robot. Robotizovaná Lekáreň ŽILPO v Žiline je jedinou svojho druhu v Žilinskom kraji. Vyhľadanie a výdaj lieku s popisom trvá niekoľko sekúnd (10-20s). Výhodou robotizovanej lekárne je, že kvalifikovaný personál sa može venovať pacientovi a poskytovať mu viac poradenstva a konzultácii o predpísaných liekoch, ako v klasickom systéme. V krajinách EÚ (Nemecko, Nórsko, Veľká Británia a ostatné vyspelé krajiny) sa podobné robotizované systémy stali už bežnou výbavou väčších lekární k spokojnosti pacientov i zamestnancov lekární.

Ponúkame:

 • výdaj liekov na lekársky predpis
 • voľnopredajné lieky
 • výživové doplnky
 • diagnostické testy (tehotenské testy, test na prítomnosť helicobacter pylori, atď.)
 • individuálne pripravované lieky
 • bezlepkové potraviny
 • doplnkový sortiment (kozmetika, atď.)

Pokračovat ve čtení „ŽILPO, s.r.o.“

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

HISTÓRIA

Žilina patrí medzi najvýznamnejšie mestá Slovenska. Strategická poloha mesta predurčila jeho význam i históriu. Prvá zmienka v historických dokumentoch o meste Žilina je z roku 1312. Prvé záznamy o žilinskom špitáli siahajú do 15. storočia.

História nemocnice je dlhá, vždy mala dôležitú a pozitívnu úlohu v dejinách mesta a regiónu. Prvé dokumentované správy o žilinskej nemocnici z 15. storočia sú uvedené v „Historia Civitatis Solna“. V roku 1841 postavili mestský špitál z občianskych zbierok.

Novodobé dejiny nemocnice v Žiline sa začali písať r.1913, keď rakúsko-uhorská vláda dala súhlas na vybudovanie Uhorskej kráľovskej štátnej očnej nemocnice. Postavili ju v priebehu neuveriteľného jedného roka (v súčasnosti je v tejto budove očné a otorinolaryngologické oddelenie). Pri jej zrode a budovaní, takmer 40 rokov stál žilinský rodák MUDr. Vojtech Spanyol ako riaditeľ a zároveň 48 rokov pôsobil vo funkcii primára očného oddelenia. Ďalšou historickou budovou je kaštieľ v Bytčici, v ktorom je umiestnená časť psychiatrického oddelenia a pre nemocnicu začal slúžiť v roku 1920 ako detská nemocnica. V 30-tých rokoch sa vybudovali chirurgicko-pôrodnícky pavilón, budova prosektúry, infekčný pavilón a hospodárska budova. V povojnových rokoch novo vzniknuté oddelenia (interné, neurologické, tuberkulózy a ďalšie) umiestnili v súkromných vilách v blízkosti nemocnice. V 50-tych rokoch nastal najväčší rozvoj nových oddelení, keď niektoré z nich boli medzi prvými v republike. Súčasný areál sa vybudoval v 60-tych a 70-tych rokoch a oddelenia sa presťahovali do účelových priestorov.

V 80-tych rokoch boli vybudované pavilóny pre patologicko-anatomické oddelenie, rádioterapeutické a onkologické oddelenie a liečebňa pre dlhodobo chorých. Naša nemocnica vždy patrila a aj teraz patrí k významným zdravotníckym zariadeniam na Slovensku. Každá etapa budovania nemocnice bola charakterizovaná a ovplyvňovaná dobou a reagovala na spoločenské pomery a potreby. Reformy zdravotnej starostlivosti sa začali aj v žilinskej nemocnici po zásadných politických a ekonomických zmenách v roku 1989.

V plnom rozsahu bola odštátnená lekárenská služba, v podmienkach nemocnice v jej spádovej oblasti bola odštátnená primárna starostlivosť a následne odborná ambulantná starostlivosť. V zložitej a mnohokrát komplikovanej dobe môžeme dokumentovať kvalitatívny rast a rozvoj, o čom svedčia nové oddelenia – neurochirurgia, detská ortopédia, súdne lekárstvo, klinická farmakológia, nové vysoko špecializované ambulancie – chronická bolesť, neinvazívne metódy, urogynekológia, osteológia atď. Desiatky nových liečebných postupov, vyšetrovacích metód‚ ktoré boli zabezpečené novou modernou technikou a technológiou.

Zachytili sme moderný trend neinvazívnych vyšetrovacích metód, špičkovú úroveň v intenzívnej starostlivosti pri kritických stavoch na jednotkách intenzívnej starostlivosti a na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny. Výsledkami liečby onkologických ochorení sa môžeme porovnávať s významnými pracoviskami nielen v Slovenskej republike. Úspechmi v chirurgických disciplínách, či už výkony v očnom lekárstve, krčnom lekárstve, urológii, ortopédii, gynekológii, či vlastnej chirurgii sledujeme prinajmenšom európsky štandard. Úroveň paraklinických odborov v poslednom období tiež prekonáva búrlivý rozvoj a v súčinnosti s obrovským technologickým rastom dokumentuje nutné investície do prístrojovej techniky. V roku 1997 sme začali budovať nemocničný informačný systém. Od zrodu nemocnice sa významne podieľa na jej existencii, modernom rozvoji nielen štát – rezort, ale aj mesto Žilina.

Pokračovat ve čtení „Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina“