Poliklinika JUH

Naša spoločnosť pracuje od roku 1999 v oblasti komplexného zdravotného servisu pre pracovníkov mnohých podnikov a firiem. Hlavným programom je pracovná zdravotná služba v oblasti BOZP so zabezpečovaním prvej pomoci, školení, kontrolnej činnosti pracovných prostredí a zdravotnej starostlivosti o zamestnancov s lekárskymi posudkami a konzultáciami v oblasti ochrany zdravia pracovníkov pred nepriaznivými vplyvmi pracovného prostredia.
Doplnkovými službami sú medicínske odbory ako interná medicína, telovýchovné lekárstvo, psychologická poradňa, epidemiologická poradňa a novinkou je ambulancia leteckého lekárstva s audiometriou a očná ambulancia. Vieme komplexne pripraviť Vašich pracovníkov na všetky zahraničné pracovné i súkromné cesty. Od roku 2003 spĺňame aj požiadavky zamestnávateľov v oblasti regenerácie a rekondície zamestnancov v našich ambulantných regeneračných kúpeľoch.
Zmluvne zabezpečujeme zdravotnícku starostlivosť a zdravotný servis pri rôznych spoločenských podujatiach a športových dňoch. Od júla 2005 má naša spoločnosť BIO-FIT zavedený certifikovaný systém manažérstva kvality v oblasti zdravotníckeho manažmentu podľa STN EN ISO 9001.

Poliklinika JUH, Trenčín Vám ponúka svoje služby zabezpečenia zdravotníckej starostlivosti:

  • Primárna ambulantná starostlivosť (PAS)
  • Špecializovaná ambulantná starostlivosť (ŠAS)
  • Pracovná zdravotná služba (PZS)
  • Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) v obore stomatológia
  • Športová a letecká medicína
  • Centrum diagnostiky a prevencie

Pokračovat ve čtení „Poliklinika JUH“

UniKLINIKA Prievidza

O nás

Uniklinika kardinála Korca slúži obyvateľom hornej Nitry a jej širokého okolia od októbra 2008. Toto unikátne zariadenie v rámci SR v rekordne krátkom čase vybudovala UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Jedinečnosť Unikliniky je v tom, že “pod jednou strechou” poskytuje ambulantnú starostlivosť väčšina neštátnych lekárov v Prievidzi ako aj to, že občania nemusia cestovať za vyšetreniami, pretože Uniklinika má tri pracoviská vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou. Pracoviská Unikliniky sú nasledovné:

Centrum zobrazovacích metód

Centrum zobrazovacích metód je najmodernejšie rádiologické pracovisko s magnetickou rezonanciou (MR), digitálnym röntgenom a celotelovým sonografickým prístrojom. Pracovisko je plne bezfilmové, čo znamená, že všetky snímky sú v digitálnej forme, čo je prínosom vo zvýšení kvality, ako aj v znižovaní záťaže obyvateľov radiačnou záťažou . Taktiež umožňuje prenos snímok, a tým aj konzultácie nálezov so špičkovými pracoviskami v SR ako aj v zahraničí.

Centrum špeciálnej diagnostiky

Centrum špeciálnej diagnostiky predstavuje komplex špecializovaných ambulancií, ktoré umožňujú poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, nadštandardných preventívnych programov ako aj zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby. Ambulancia kardiologická, neurologická, očná, ORL vrátane audiometrického pracoviska, urologická, interná ako aj pracovisko funkčnej diagnostiky sú vybavené špičkovou technikou umožňujúcou vyšetrenie na najvyššej úrovni.

Pokračovat ve čtení „UniKLINIKA Prievidza“

Závodná poliklinika

Mestské zastupiteľstvo mesta Dubnica n/Váhom vedené snahou v komplexnej forme zachovať zdravotnícku starostlivosť pre občanov mesta zriadilo v zmysle zák. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení Mestskú polikliniku Dubnica, ako príspevkovú organizáciu mesta.
Poslaním polikliniky je zabezpečovať vhodné podmienky pre privátnych lekárov poskytujúcim zdravotnícke služby občanom mesta a vykonávať preventívno-liečebnú ambulantnú činnosť v niektorých odboroch a zdravotnú dopravnú službu.

MUDr. Elena Šmotláková

Funkcia: zástupkyňa riaditeľky – odborný garant
Telefón: +421 042 4653372
Mobil: +421 918 249 935
E-mail: elena.smotlakova@poliklinikadubnica.sk

Mgr. Jana Mišovcová

Funkcia: vedúca sestra
Telefón: +421 424653351
Mobil: +421 917 455510
E-mail: jana.misovcova@poliklinikadubnica.sk

Pokračovat ve čtení „Závodná poliklinika“