Medirex a.s.

O nás:

MEDIREX GROUP je skupina spolupracujúcich spoločností, ktoré sa zaoberajú poskytovaním kvalitnej zdravotnej starostlivosti od prevencie, cez diagnostiku až po liečbu ochorení. Spoločným poslaním týchto spoločností je zabezpečiť pacientovi prvotriednu zdravotnú starostlivosť.

Medirex, a. s.

Predstavuje komplex diagnostických laboratórií v odboroch klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia a lekárska genetika, pôsobiacich v Bratislave a v okolí a v odboroch klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia a toxikológia, pôsobiacich v Košiciach a v okolí. V súčasnosti Medirex, a.s. prevádzkuje technologicky najmodernejšie a najväčšie centrálne laboratórium nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe a nadväzujúcu sieť nemocničných a poliklinických diagnostických laboratórií. Medirex, a.s.zabezpečuje komplexnú laboratórnu diagnostiku pre najdôležitejšie zdravotnícke zariadenia v Bratislave, Košiciach a v ich okolí pre veľký počet polikliník či rôznych zdravotníckych zariadení, a rovnako pre veľký počet všeobecných a špecializovaných ambulancií.

Medicyt, s.r.o.
Medicyt, s. r. o., prevádzkuje moderné cytologické a bioptické laboratóriá, ktoré vďaka vysokokvalifikovanému personálu, najmodernejšiemu vybaveniu a diagnostickým postupom patria k špičke v danom odbore na Slovensku. V spolupráci s genetickými laboratóriami Medirex, a.s. predstavujú vysokošpecializované pracoviská na diagnostiku niektorých typov onkologických ochorení. Sú jedinými na Slovensku, ktoré disponujú 3 patologickými laboratóriami, ktoré sú plnohodnotne personálne a technicky vybavené, a to na vysokej európskej úrovni. V rámci cytológie v rámci Slovenskej republiky prinášajú zlatý štandard v cytologickej diagnostike – “Liquid Based” Cytológiu. V rámci klasickej cytologickej diagnostiky disponujú prepracovaným systémom reskríningu, kedy minimálne 10 %, zvyčajne až 30 % cytologických odberov podlieha opätovnému reskríningu. V systéme cytologického skríningu a reskríningu spĺňajú odporúčania a normy EÚ. V súčasnosti vyhodnocujú najväčší počet cytológií na Slovensku a práve vďaka prepracovanému systému reskríningu zabezpečujú vysokú kvalitu hodnotenia vzoriek.
Nemocničná, a.s. Nemocnica Malacky

Nemocnica v Malackách je dynamicky sa vyvíjajúce zdravotnícke zariadenie, ktorého cieľom je poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť európskeho štandardu nielen pre obyvateľov Záhoria. Nadštandardné technické vybavenie, služby na vysokej úrovni a ústretový personál sú dôvodom, prečo malackú nemocnicu navštevuje aj množstvo pacientov z iných regiónov.

SENIOR – geriatrické centrum n.o.

Poskytuje komplexnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť seniorom, vrátane nepretržitej 24hodinovej lôžkovej starostlivosti. Súčasťou  služieb je aj zabezpečenie zdravotnej starostlivosti vo vybraných medicínskych oboroch pre pacientov z regiónu Modry.

Medirex Servis, s.r.o.

Poskytuje spoločnostiam združeným v  skupine komplexný manažérsky servis, najmä v oblasti logistiky, nákupu, ako aj IT, finančného manažmentu, marketingovej a PR komunikácie, styku s poisťovňami, a samozrejme v oblasti manažmentu ľudských zdrojov.

HPL, s.r.o.

HPL spol. s r. o. je zdravotnícke zariadenie zamerané najmä na laboratórnu diagnostiku v odbore klinická mikrobiológia (bakteriológia, sérológia, mykobakteriológia, mykológia, parazitológia a virológia). Od roku 2012 sa laboratóriá HPL stali dcérskou spoločnosťou laboratórií Medirex, a.s. čím  dopĺňajú portfólio laboratórnej diagnostiky MEDIREX GROUP o mikrobiologickú diagnostiku.

MEDIREX GROUP ACADEMY, n. o.

Nezisková organizácia MEDIREX GROUP ACADEMY je výskumnou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti biomedicíny. Prostredníctvom realizovaných vedeckovýskumných projektov prispieva k rozvoju zdravotníctva na Slovensku vo verejnom záujme. Spolupracuje s laboratóriami Medirex, a. s., Medicyt, s. r. o. a HPL spol s r.o., pre ktoré realizuje kontrolu kvality vybraných špeciálnych laboratórnych analýz a postupov. Venuje sa aj vzdelávaniu študentov medicíny a zdravotníckych pracovníkov. Organizuje odborné semináre pre odborníkov v rôznych špecializáciách, vďaka čomu si lekári, vysokoškolskí pracovníci v zdravotníctve, laboranti či zdravotné sestry zvyšujú odbornú kvalifikáciu a získavajú nové poznatky. MEDIREX GROUP ACADEMY, n. o., je aktívna aj v publikačnej činnosti, vydáva recenzované periodikum Newslab a časopis laboratórnej medicíny labMED.

Kontakt na polikliniku:

Adresa polikliniky:

Galvaniho 17/C
P.O. Box 143
820 16 Bratislava

Otváracie hodiny:

Každá ordinácia má svoje otváracie hodiny. Pre každú z nich je nájdete na stránkach uvedených vyššie.